• Vitajte

  Škola úcty, dôvery a zodpovednosti
    • Informácie pre rodičov

    • Vážení rodičia,
     na príkaz Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, Vám oznamujeme :

      Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.

     Činnosť ŠKD bude zabezpečená  denne  od 03.09.2020 do 16:30 hod. pre všetkých prihlásených žiakov.

     • Vstup do budovy školy len s ochranným rúškom
     • Pri vstupe do budovy školy bude denne ranný filter - meranie teploty (max. 37,1°C) a dezinfekcia rúk
     • Do školy môžu nastúpiť IBA ZDRAVÉ DETI

     Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha č. 1). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

     Zákonný zástupca:

     • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
     • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. 
     • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky  základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
     • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 2). Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

     príloha 1 - vyhlásenie návštevníka .docx
     príloha 2 - vyhlásenie zákonného zástupcu .docx

      

      

     Stravovanie:

      

     Obedy sa vydávajú od 03.09.2020, desiata od 05.10.2020. 

     Každý žiak (stravník) musí odovzdať vyplnený Zápisný lístok, na základe ktorého bude vydaná poukážka na platbu na mesiac september. Zápisný lístok si môžete stiahnuť na vytlačenie a vyplnenie v časti Školská jedáleň -> Zápisné lístky a priniesť vypísaný, prípadne vypísať priamo v kancelárii ŠJ .

     Finančná zábezpeka  -  20 € (jednorázová platba).

    • Materské školy otvorené od 02.09.2020

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
    • zspp@zspodhradpb.sk
    • +421 042 4326878 0910350300
    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica Považské Podhradie 169 017 04 Považská Bystrica
   • Prihlásenie