• Vitajte

  Škola úcty, dôvery a zodpovednosti
    • Zápis do materskej školy

    •  

     Zápis do materskej školy sa uskutoční od 2.5.2022 do 20.5.2022

      

      

     Elektronickú prihlášku do prvého ročníka a materskej školy je možné vyplniť a podať  cez odkaz :

     https://zspodhradpb.edupage.org/register

     Zápis sa uskutoční:

     • fyzicky za prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa spolu s dieťaťom
     • k zápisu je potrebné priniesť RODNÝ LIST DIEŤAŤA A OBČIANSKY PREUKAZ  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

     Spôsob podania prihlášky do 1.ročníka:

     •  elektronicky:  na stránke školy prístupná elektronická prihláška, ktorú vypíše zákonný zástupca dieťaťa vopred. Škola si prihlášku vytlačí a v čase zápisu ju zodpovedný zamestnanec skontroluje so zákonnými zástupcami dieťaťa priamo v škole, následne ju rodičia/zákonní zástupcovia podpíšu

     Rodičia ktorí nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku:

     • vypíšu prihlášku v listinnej podobe priamo v škole počas zápisu    

      

      

      

     Čo naša škola ponúka  žiakom:

     • pozrite si - video reportáž o našej škole
     • modernú, zrekonštruovanú školu, príjemné, zdravé  prostredie v škole rodinného typu
     • kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
     • kvalifikovaných pedagogických zamestnancov 
     • priemerný počet žiakov v triede - 17 žiakov
     • individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka
     • priaznivé podmienky pre slobodný, tvorivý a prirodzený prejav detí
     • alternatívne vyučovacie postupy, (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, kurzy, exkurzie, besedy, prednášky...)
     • vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy od prvého ročníka
     • v popoludňajších hodinách rôznorodú činnosť v záujmových útvaroch,
     • kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni,
     • prevádzka školského klubu do 17:00 hod.
     • rozľahlý školský areál s ihriskami a oddychovými zónami
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
    • zspp@zspodhradpb.sk
    • Základná škola : 042/432 68 78, 0910 350 300,
    • Ekonomický úsek, PAM: 042/426 01 85
    • MŠ Považské Podhradie 042/432 67 60
    • MŠ Šebešťanová 042/432 6812
    • Školská jedáleň: 042/444 37 95
    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica 01704 Považská Bystrica Slovakia
    • IČO: 42276641
   • Prihlásenie