• Vitajte

  Škola úcty, dôvery a zodpovednosti
    • Informácie pre rodičov

    • S účinnosťou od 3. mája 2021 je okres PB v bordovom pásme (III. stupeň varovania), preto činnosť škôl je nasledovná:

     • deti v MŠ a žiaci 1. stupňa a 2. stupňa ZŠ, v ZUŠ, v CVČ, v ŠKD sa netestujú, rodičia sa  pri vstupe do objektu školy preukazujú negatívnym testom.
     • prehlásenie o bezinfekčnosti predkladá rodič vždy, keď dieťa-žiak nebol v škole najmenej tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu)
     • všetci zamestnanci sa povinne preukazujú zamestnávateľovi negatívnym Ag alebo PCR testom (platí 7 dní) alebo výnimkou, alebo zaočkovaním
     • Rúška a respirátory (podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 175/2021 z 15.4.2021):

     • deti v MŠ  nemusia mať ani rúško ani respirátor, všetci zamestnanci povinne respirátor, ale počas vých.-vzdel. procesu môžu mať pedag. a odborní zamestnanci rúško,
     • žiaci 1. stupňa  ZŠ povinne rúško, nepovinne respirátor, všetci zamestnanci povinne respirátor, ale počas vých.-vzdel. procesu môžu mať pedag. a odborní zamestnanci rúško,
     • v ŠKD deti povinne najmenej rúško, vychovávateľky počas vých.-vzdel. procesu môžu mať rúško, inak všetci zamestnanci povinne respirátor
     • prehlasenie52021.docx
     • manual52021.pdf

      

       Zápis detí do materskej školy na školský rok2021/2021 sa uskutoční

                               03.05.2021 – 20.05.2021

     Elektronickú prihlášku do materskej školy je možné vyplniť a podať  cez odkaz :https://zspodhradpb.edupage.org/register 

     alebo: ziadost_o_prijatie_dietata_do_ms.doc

     PODMIENKY ZÁPISU:

     Do materskej školy je možné zapísať dieťa:

     Vo veku od 3 do 6 rokov

      Deti od 2 – 3 rokov sa budú môcť prijať v prípade voľných miest až po umiestnení všetkých detí nad 3 rok v meste

      Forma a priebeh zápisu

      Vyplnenú žiadosť dá rodič potvrdiť všeobecnému lekárovi pre deti a dorast

       Vyplnenú žiadosť s potvrdením lekára o zdravotnom stave dieťaťa rodič odovzdá zástupkyni pre materskú školu

     Prednostne budú prijaté deti, ktoré:

       začnú  plniť povinné predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022

       pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

       rodič požiada o predčasné plnenie predprimárneho vzdelávania

      Bližšie informácie k zápisu detí do materskej školy podá rodičom zástupkyňa pre materskú školu (Tel. kontakt: Pov. Podhradie 042/432 67 60; Šebešťanová 042/432 68 12, 0910 350 300).

      Usmernenie_k_prijimaniu_deti_do_MS.docx

      Informovany_suhlas-zakonn.zast._pokracovanie-v-plneni-PPV.doc

      Pokracovanie_plnenia_povinneho_predprimarneho_vzdelavania.docx

      Žiadost_o_pokracovanie_povinneho_predprimarneho_vzdelavania.docx

                                                    Základná škola

     Prihláška do prvého ročníka

     Elektronickú prihlášku do prvého ročníka je možné vyplniť a podať  cez odkaz :

     https://zspodhradpb.edupage.org/register


     Čo naša škola ponúka  žiakom:

     • pozrite si - video reportáž o našej škole
     • modernú, zrekonštruovanú školu, príjemné, zdravé  prostredie v škole rodinného typu
     • kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
     • kvalifikovaných pedagogických zamestnancov 
     • priemerný počet žiakov v triede - 17 žiakov
     • individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka
     • priaznivé podmienky pre slobodný, tvorivý a prirodzený prejav detí
     • alternatívne vyučovacie postupy, (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, kurzy, exkurzie, besedy, prednášky...)
     • vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy od prvého ročníka
     • v popoludňajších hodinách rôznorodú činnosť v záujmových útvaroch,
     • kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni,
     • prevádzka školského klubu do 17:00 hod.
     • rozľahlý školský areál s ihriskami a oddychovými zónami

      

      

      

      

    • 2%

    • Prosíme Vás o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane za rok 2020 prostredníctvom Rodičovského združenia pri ZŠ Považské Podhradie.

     Ďakujeme. 

     Údaje o prijímateľovi:

     SRRZ - RZ pri Základnej škole

     Považské Podhradie 169,017 04 Považská Bystrica

     IČO: 173196170358Právna forma: Občianske združenie

     Tlačivo:

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
    • zspp@zspodhradpb.sk, ekonom@zspodhradpb.sk, pam@zspodhradpb.sk
    • +421 042 4326878, 0910350300, Ekonómka, PAM +42 0426 01 85 MŠ Pov. Podhradie 0424326760 MŠ Šebešťanová 0424326812
    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica Považské Podhradie 169 017 04 Považská Bystrica
    • 42276641
    • zspp@zspodhradpb.sk
   • Prihlásenie