• Zápis do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2022/2023

    usmernenie.pdf

    Zásis do prvého ročníka sa uskutoční 20.04.2022 od 14:00 hod. do 17:00 hod. Elektronickú prihlášku je možné posielať priebežne.

     Elektronická prihláška do prvého ročníka ZŠ: 

    https://zspodhradpb.edupage.org/register/

    Zápis sa uskutoční:

    fyzicky za prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa spolu s dieťaťom

    · k zápisu je potrebné priniesť RODNÝ LIST DIEŤAŤA A OBČIANSKY PREUKAZ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

    Spôsob podania prihlášky do 1.ročníka:

    · elektronicky: na stránke školy prístupná elektronická prihláška, ktorú vypíše zákonný zástupca dieťaťa vopred. Škola si prihlášku vytlačí a v čase zápisu ju zodpovedný zamestnanec skontroluje so zákonnými zástupcami dieťaťa priamo v škole, následne ju rodičia/zákonní zástupcovia podpíšu

    Rodičia ktorí nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku:

    · vypíšu prihlášku v listinnej podobe priamo v škole počas zápisu (tlačivo na vyplnenie "Prihláška do 1.ročníka" dostanú rodičia v škole)

    Dôležité upozornenie:

    · prihláška do 1.ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi

    Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia, môžete si prihlášku vytlačiť dopredu a priniesť podpísanú oboma zákonnými zástupcami.

    V prípade že:

    a) zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden, vypíšte písomné vyhlásenie P1  dohoda_rodicov(1).docx 

    b) nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte písomné vyhlásenie P2 Pisomne_vyhlasenie(2).docx 

    Pri vypĺňaní Prihlášky do 1. ročníka je veľmi dôležité správne vyplniť kontakty na rodičov, resp. zákonných zástupcov dieťaťa a to telefonické aj emailové.

    Prosíme Vás, sledujte našu stránku, kde Vás budeme informovať priebežne.

    Pre tých, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí:

    Títo rodičia môžu urobiť všetky operácie online

    1. Vypíšte a odošlite elektronickú prihlášku

    2. Vyplňte žiadosť o štúdium v zahraničí Studium_v_zahranici_-_ziadost(1).docx a zašlite podpísané tlačivo (jeho scan) na mailovú adresu: zspp@zspodhradpb.sk

    alebo všetky dokumenty vytlačte, podpíšte a pošlite poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica

    3. V prípade štúdia v zahraničí pripomíname povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa doložiť riaditeľke školy 1 potvrdenie o návšteve školy v zahraničí a to najneskôr do 15.9. príslušného kalendárneho roku.

    V prípade, že potrebujete neodkladne konzultovať okolnosti zápisu Vášho dieťaťa do 1. ročníka, je o to možné požiadať na telefónnom: 0910 350 300.

     dohoda_rodicov(1).docx - P1

    Pisomne_vyhlasenie(2).docx - P2

    Studium_v_zahranici_-_ziadost(1).docx

    Studium_v_zahranici(1).docx

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • Základná škola : 042/432 68 78, 0910 350 300,
   • Ekonomický úsek, PAM: 042/426 01 85
   • MŠ Považské Podhradie 042/432 67 60
   • MŠ Šebešťanová 042/432 6812
   • Školská jedáleň: 042/444 37 95
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica 01704 Považská Bystrica Slovakia
   • IČO: 42276641
  • Prihlásenie