Novinky

     • Informácie pre rodičov

      30. 8. 2020

       

      Organizacne_pokyny_ZS09_2021.docx

      skolsky_semafor_od_sept_21.pdf

      bezpriznakovost.docx

      ​​​​​​​Priloha1a.docx

      Oznam zákonným zástupcom, dotácia na stravu v školskom roku 2021/2022

      Usmernenie_072021.docx

      Priloha_c._1_-_Cestne_vyhlasenie_strava_(do_31.12.2021).docx

      ​​​​​​​Oznam pre rodičov – zmena pri uplatnení dotácie na stravu od 1.9.2021

      Oznamujeme rodičom, že dotáciu na stravu v MŠ je  možné  poskytnúť :

      1. deťom v poslednom ročníku MŠ (predškoláci), ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, o čom musí rodič predložiť čestné vyhlásenie; 
      2. deťom v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, o čom musí rodič predložiť čestné vyhlásenie, (neodporúča sa, pretože daňové zvýhodnenie je vyššie, ako dotácia na stravu);
      3. všetkým deťom okrem predškolákov, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, o čom musí rodič predložiť potvrdenie z ÚPSVaR,
      4. všetkým deťom okrem predškolákov, ktoré žijú v domácnosti, ktorej príjmy nedosahujú životné minimum, o čom musí rodič predložiť potvrdenie z ÚPSVaR,

      Všetci ostatní uhrádzajú plnú cenu podľa platného VZN mesta. Dotácia sa poskytuje vo výške 1,30 eur na jeden deň, kedy dieťa bolo v MŠ a odobralo aspoň desiatu a obed.

      Vzor čestného vyhlásenia je zverejnený na webovej stránke školy alebo u vedúcej ŠJ.

      Požadované doklady musí rodič doručiť škole – školskej jedálni do 7.9.2021.

       

      Oznam pre rodičov – zmena pri uplatnení dotácie na stravu od 1.9.2021

      Oznamujeme rodičom, že dotáciu na stravu v ZŠ je  možné  poskytnúť :

      1. žiakom ZŠ, ktorí dovŕšili 15 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, o čom musí rodič predložiť čestné vyhlásenie; 
      2. žiakom ZŠ, ktorí dovŕšili 6 rokov a nedovŕšili 15 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, o čom musí rodič predložiť čestné vyhlásenie, (neodporúča sa, pretože daňové zvýhodnenie je vyššie, ako dotácia na stravu a zanikne im nárok na daňový bonus úplne);
      3. všetkým žiakom ZŠ, ktorí žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, o čom musí rodič predložiť potvrdenie z ÚPSVaR,
      4. všetkým žiakom ZŠ, ktorí žijú v domácnosti, ktorej príjmy nedosahujú životné minimum, o čom musí rodič predložiť potvrdenie z ÚPSVaR,

      Všetci ostatní uhrádzajú plnú cenu podľa platného VZN mesta. Dotácia sa poskytuje vo výške 1,30 eur na jeden obed.

      Vzor čestného vyhlásenia je zverejnený na webovej stránke školy alebo u vedúcej ŠJ.

      Požadované doklady musí rodič doručiť škole – školskej jedálni do 7.9.2021.

       

        

      ​​​​​​                                               Základná škola

      Prihláška do prvého ročníka

      Elektronickú prihlášku do prvého ročníka je možné vyplniť a podať  cez odkaz :

      https://zspodhradpb.edupage.org/register


      Čo naša škola ponúka  žiakom:

      • pozrite si - video reportáž o našej škole
      • modernú, zrekonštruovanú školu, príjemné, zdravé  prostredie v škole rodinného typu
      • kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
      • kvalifikovaných pedagogických zamestnancov 
      • priemerný počet žiakov v triede - 17 žiakov
      • individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka
      • priaznivé podmienky pre slobodný, tvorivý a prirodzený prejav detí
      • alternatívne vyučovacie postupy, (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, kurzy, exkurzie, besedy, prednášky...)
      • vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy od prvého ročníka
      • v popoludňajších hodinách rôznorodú činnosť v záujmových útvaroch,
      • kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni,
      • prevádzka školského klubu do 17:00 hod.
      • rozľahlý školský areál s ihriskami a oddychovými zónami

       

       

       

       

     • 2%

      8. 3. 2021

       

      Ďakujeme za poskytnutie 2%. 

      Údaje o prijímateľovi:

      SRRZ - RZ pri Základnej škole

      Považské Podhradie 169,017 04 Považská Bystrica

      IČO: 173196170358Právna forma: Občianske združenie

      Tlačivo:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • +421 042 4326878, 0910350300, Ekonómka, PAM +42 0426 01 85 MŠ Pov. Podhradie 0424326760 MŠ Šebešťanová 0424326812
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica Považské Podhradie 169 017 04 Považská Bystrica
   • 42276641
  • Prihlásenie