Novinky

     • Informácie pre rodičov

      30. 8. 2020

      S účinnosťou od 3. mája 2021 je okres PB v bordovom pásme (III. stupeň varovania), preto činnosť škôl je nasledovná:

      • deti v MŠ a žiaci 1. stupňa a 2. stupňa ZŠ, v ZUŠ, v CVČ, v ŠKD sa netestujú, rodičia sa  pri vstupe do objektu školy preukazujú negatívnym testom.
      • prehlásenie o bezinfekčnosti predkladá rodič vždy, keď dieťa-žiak nebol v škole najmenej tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu)
      • všetci zamestnanci sa povinne preukazujú zamestnávateľovi negatívnym Ag alebo PCR testom (platí 7 dní) alebo výnimkou, alebo zaočkovaním
      • Rúška a respirátory (podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 175/2021 z 15.4.2021):

      • deti v MŠ  nemusia mať ani rúško ani respirátor, všetci zamestnanci povinne respirátor, ale počas vých.-vzdel. procesu môžu mať pedag. a odborní zamestnanci rúško,
      • žiaci 1. stupňa  ZŠ povinne rúško, nepovinne respirátor, všetci zamestnanci povinne respirátor, ale počas vých.-vzdel. procesu môžu mať pedag. a odborní zamestnanci rúško,
      • v ŠKD deti povinne najmenej rúško, vychovávateľky počas vých.-vzdel. procesu môžu mať rúško, inak všetci zamestnanci povinne respirátor
      • prehlasenie52021.docx
      • manual52021.pdf

       

        Zápis detí do materskej školy na školský rok2021/2021 sa uskutoční

                                03.05.2021 – 20.05.2021

      Elektronickú prihlášku do materskej školy je možné vyplniť a podať  cez odkaz :https://zspodhradpb.edupage.org/register 

      alebo: ziadost_o_prijatie_dietata_do_ms.doc

      PODMIENKY ZÁPISU:

      Do materskej školy je možné zapísať dieťa:

      Vo veku od 3 do 6 rokov

       Deti od 2 – 3 rokov sa budú môcť prijať v prípade voľných miest až po umiestnení všetkých detí nad 3 rok v meste

       Forma a priebeh zápisu

       Vyplnenú žiadosť dá rodič potvrdiť všeobecnému lekárovi pre deti a dorast

        Vyplnenú žiadosť s potvrdením lekára o zdravotnom stave dieťaťa rodič odovzdá zástupkyni pre materskú školu

      Prednostne budú prijaté deti, ktoré:

        začnú  plniť povinné predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022

        pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

        rodič požiada o predčasné plnenie predprimárneho vzdelávania

       Bližšie informácie k zápisu detí do materskej školy podá rodičom zástupkyňa pre materskú školu (Tel. kontakt: Pov. Podhradie 042/432 67 60; Šebešťanová 042/432 68 12, 0910 350 300).

       Usmernenie_k_prijimaniu_deti_do_MS.docx

       Informovany_suhlas-zakonn.zast._pokracovanie-v-plneni-PPV.doc

       Pokracovanie_plnenia_povinneho_predprimarneho_vzdelavania.docx

       Žiadost_o_pokracovanie_povinneho_predprimarneho_vzdelavania.docx

                                                     Základná škola

      Prihláška do prvého ročníka

      Elektronickú prihlášku do prvého ročníka je možné vyplniť a podať  cez odkaz :

      https://zspodhradpb.edupage.org/register


      Čo naša škola ponúka  žiakom:

      • pozrite si - video reportáž o našej škole
      • modernú, zrekonštruovanú školu, príjemné, zdravé  prostredie v škole rodinného typu
      • kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
      • kvalifikovaných pedagogických zamestnancov 
      • priemerný počet žiakov v triede - 17 žiakov
      • individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka
      • priaznivé podmienky pre slobodný, tvorivý a prirodzený prejav detí
      • alternatívne vyučovacie postupy, (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, kurzy, exkurzie, besedy, prednášky...)
      • vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy od prvého ročníka
      • v popoludňajších hodinách rôznorodú činnosť v záujmových útvaroch,
      • kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni,
      • prevádzka školského klubu do 17:00 hod.
      • rozľahlý školský areál s ihriskami a oddychovými zónami

       

       

       

       

     • 2%

      8. 3. 2021

      Prosíme Vás o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane za rok 2020 prostredníctvom Rodičovského združenia pri ZŠ Považské Podhradie.

      Ďakujeme. 

      Údaje o prijímateľovi:

      SRRZ - RZ pri Základnej škole

      Považské Podhradie 169,017 04 Považská Bystrica

      IČO: 173196170358Právna forma: Občianske združenie

      Tlačivo:

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk, ekonom@zspodhradpb.sk, pam@zspodhradpb.sk
   • +421 042 4326878, 0910350300, Ekonómka, PAM +42 0426 01 85 MŠ Pov. Podhradie 0424326760 MŠ Šebešťanová 0424326812
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica Považské Podhradie 169 017 04 Považská Bystrica
   • 42276641
   • zspp@zspodhradpb.sk
  • Prihlásenie