Novinky

     • Zápis do materskej školy

      12. 3. 2022

       

      Zápis do materskej školy sa uskutoční od 2.5.2022 do 20.5.2022

       

       

      Elektronickú prihlášku do prvého ročníka a materskej školy je možné vyplniť a podať  cez odkaz :

      https://zspodhradpb.edupage.org/register

      Zápis sa uskutoční:

      • fyzicky za prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa spolu s dieťaťom
      • k zápisu je potrebné priniesť RODNÝ LIST DIEŤAŤA A OBČIANSKY PREUKAZ  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

      Spôsob podania prihlášky do 1.ročníka:

      •  elektronicky:  na stránke školy prístupná elektronická prihláška, ktorú vypíše zákonný zástupca dieťaťa vopred. Škola si prihlášku vytlačí a v čase zápisu ju zodpovedný zamestnanec skontroluje so zákonnými zástupcami dieťaťa priamo v škole, následne ju rodičia/zákonní zástupcovia podpíšu

      Rodičia ktorí nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku:

      • vypíšu prihlášku v listinnej podobe priamo v škole počas zápisu    

       

       

       

      Čo naša škola ponúka  žiakom:

      • pozrite si - video reportáž o našej škole
      • modernú, zrekonštruovanú školu, príjemné, zdravé  prostredie v škole rodinného typu
      • kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
      • kvalifikovaných pedagogických zamestnancov 
      • priemerný počet žiakov v triede - 17 žiakov
      • individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka
      • priaznivé podmienky pre slobodný, tvorivý a prirodzený prejav detí
      • alternatívne vyučovacie postupy, (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, kurzy, exkurzie, besedy, prednášky...)
      • vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy od prvého ročníka
      • v popoludňajších hodinách rôznorodú činnosť v záujmových útvaroch,
      • kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni,
      • prevádzka školského klubu do 17:00 hod.
      • rozľahlý školský areál s ihriskami a oddychovými zónami
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
    • zspp@zspodhradpb.sk
    • Základná škola : 042/432 68 78, 0910 350 300,
    • Ekonomický úsek, PAM: 042/426 01 85
    • MŠ Považské Podhradie 042/432 67 60
    • MŠ Šebešťanová 042/432 6812
    • Školská jedáleň: 042/444 37 95
    • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica 01704 Považská Bystrica Slovakia
    • IČO: 42276641
   • Prihlásenie