• Aktualizácia, od 08.02.2021

     

    usmernenie_MSSR_od_8_febr(1).pdf

    Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica

    Pokyny  upravujúce podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na obdobie školského roku 2020/2021 vo veciach:

    • prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021,
    • podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.
     

    Cieľom pokynov  je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

    Pokyn rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“). Predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácii. V prípade, ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

     

     Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom 

    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

    Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

    Pri vstupe do budovy školy je každý povinný mať ochranné rúško a vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri hlavných vchodových dverách. 

    Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

    Zamestnanci školy

    • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania. Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomnévyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
    • Zabezpečia plynulú prevádzku základnej školy a školského klubu detí. 
    • Vykonávajú  ranný filter pri vstupe do základnej školy .
    • V prípade, že u dieťaťa alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje podľa usmernenia tohto materiálu, časť Oranžová a Červená fáza
    • Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.
    • Pedagogickí zamestnanci a prevádzkoví zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom  procese a vydávaní stravy. 
    • Školské kluby detí sa riadia usmerneniami tohto materiálu.
    • Škola pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyhradila miestnosť - kabinet  učebných pomôcok pri zadnom vchode budovy školy. 
     Ak bude do nej umiestnený žiak s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného prenosného ochorenia, následne po opustení miestnosti žiakom je dôkladne vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva) a vyvetraná.
     

    Zákonný zástupca

    Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

    • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
    • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška ( náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
    • Do budovy školy rodičia nevstupujú. 
    • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
     

    V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. 
    Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
    V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

    • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt" RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
    • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
     

    predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

    Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

    • Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. 
    • Školský klub detí (ranný aj poobedný) je v nezmenenej forme. 
    • Školy v prírode, školské výlety, exkurzie sú zakázané.
    • Organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno vzdelávacieho procesu (besiedky a pod.) sa neumožňuje.
    • Realizácia krúžkovej činnosti pre deti kurzy sa neumožňuje.
    • Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania)
    • Organizácia hromadných podujatí (napr. rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov, rady školy, pod.) sa odporúča jedine dištančnou formou.

     

    Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

    Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. 

    Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim  k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

    • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
    • Škola sa uzamyká o 7:40 hod. Prípadným návštevám otvára budovu školy vždy len dospelá osoba, po jej odchode je povinnosť zamestnancov skontrolovať uzatvorenie dverí, aby sa zabránilo vstupu do školy cudzím osobám. Toto nariadenie platí počas celého šk. roku.
    • Ak je  výchovno – vyučovacia činnosť realizovaná mimo budovy školy, pedagogický zamestnanec je povinný si zobrať kľúč od budovy a otvoriť vchodové dvere pri návrate do školy. 
    • Pri vstupe do budovy je povinná dezinfekcia rúk  všetkých osôb a to dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri hlavnom vchode.
    • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
    • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
    • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
    • Pedagogickí zamestnanci nosia rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
    • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
    • Organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. 
    • Ak to možnosti školy umožňujú, vyučovať  ucelené triedy v triedach a nestriedať pri výučbe miestnosti. 
    • Počas prestávok  medzi hodinami sa žiaci zdržiavajú v  triede pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri.
    • Pedagogickí zamestnanci opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel  pri kašľaní a kýchaní.
    • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.
    • Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk. 
    • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
    • Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
    • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
    • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
     

    Stravovanie

    • Stravovanie sa vykonáva obvyklým spôsobom, najlepšie tak, aby sa triedy nepremiešavali. 
    • Stravovanie len žiakov a zamestnancov školy bez stravovania cudzích stravníkov. 
    • Pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si jedlo a pitie samé nedokladajú a neberú si ani príbory.
    • Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá.
    • Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.
     

    Pri podozrení na ochorenie

    • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.
    • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 
    • Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 
    • V prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy tohto dokumentu.
     

    Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka

    Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

    • negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.
    • pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.
    • V prípade že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.
     

    Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca

    Podozrivý zamestnanec nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom pracovníka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR výučba prebieha štandardným spôsobom resp. upraveným spôsobom (v prípade, že v škola z dôvodu chýbajúceho zamestnanca nemôže zabezpečiť štandardný spôsob výučby, upraví si ho podľa svojich možností). Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

    • negatívny, informuje zamestnávateľa, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár, alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate zamestnanca do pracovného procesu.
    • pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár a prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

    Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte2 so žiakom alebo zamestnancom školy.

    • Výučba prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia viacerým pedagogickým zamestnancom s nariadenou karanténou) a škola v prípade potreby poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.
     

    Pracovno-právne vzťahy

    • Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.
    • Ak zamestnanec zo subjektívnych dôvodov z obavy nákazy na ochorenie Covid-19 odmieta vykonávať prácu osobne a na pracovisku
    • zamestnávateľ sa môže dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka práce) alebo
    • zamestnávateľ sa môže dohodnúť so zamestnancom na čerpaní pracovného voľna bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce alebo zamestnanec môže doniesť lekársky posudok, že dočasne nemôže vykonávať prácu (musela by sa ale preukázať dočasná nespôsobilosť na vykonávanie práce - PN).
    • Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade zamestnanca napríklad z dôvodu kontaktu s osobou, ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19, tento zamestnanec odchádza do domácej izolácie (zamestnancovi je regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia) a zamestnávateľ ospravedlní jeho neprítomnosť na pracovisku. Tento zamestnanec môže vykonávať práce z domu až do doby, kým nebude pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania zamestnanci postupujú podľa pokynov orgánu verejného zdravotníctva.
    • Ak zamestnanec bude pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19, je povinný postupovať podľa pokynov orgánu verejného zdravotníctva, t. j. prestane vykonávať prácu z domu z dôvodu, že ochorel, a ide o dočasnú pracovnú neschopnosť, pri ktorej mu vznikne nárok na nemocenské od Sociálnej poisťovne; ak zamestnancovi obvodný lekár vystavil tzv. PN-ku, zamestnanec práce nevykonáva a zamestnávateľ mu počas pracovnej neschopnosti nemôže prideľovať prácu z domu.
     
     

    Oranžová fáza

    Základné odporúčania

    Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca, či v prípade nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť školu a žiakov na prípadnú červenú fázu. Odporúča sa preto dodatočná mobilizácia skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení.

    Nad rámec opatrení zelenej fázy platia nasledovné:

    V prípade potvrdeného žiaka:

    • Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka, odporúčame prerušiť vyučovanie v triede daného žiaka a vylúčiť z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty. Žiak ďalej postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia v tomto materiály, prípadne podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
    • Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby domácej izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo miestne príslušné RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho žiaka, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu. 

    V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného zamestnanca

    • Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
    • Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.
     

    V prípade potvrdeného nepedagogického zamestnanca

    • Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
    • Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.
     

    V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo zamestnancom

    • Žiak alebo zamestnanec sa stáva úzkym kontaktom a postupuje sa podľa opatrení zelenej fázy tohto dokumentu.
     

    Úzke kontakty sú pre účely tohto dokumentu, v súlade s opatrením UVZ SR definované ako osoby, ktoré:

    • mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút,
    • mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19,
    • boli v uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút
    • mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní),
    • sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19, a to až do vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého

     

    Organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu

    • U žiakov s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom škola zváži dištančnú formu vzdelávania.
    • Až do prechodu do červenej fázy prebieha okrem vyššie uvedených tried organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu štandardným spôsobom resp. spôsobom, aký umožňuje personálne zabezpečenie školy.
     

    Pracovno-právne vzťahy

    • Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.
    • Pri potvrdení na ochorenie Covid-19 v prípade dieťaťa, zamestnanec, ktorý bol v úzkom kontakte s konkrétnym žiakom (vyučoval v príslušnej triede, vykonával výchovnú činnosť v príslušnom oddelení ŠKD, poskytoval špeciálno-pedagogickú starostlivosť, výchovné poradenstvo, psychologické poradenstvo a pod.), odchádza do domácej izolácie a zamestnávateľ ospravedlní jeho neprítomnosť na pracovisku. Tento zamestnanec môže vykonávať práce z domu až do doby, kým nebude pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania zamestnanci postupujú podľa pokynov orgánu verejného zdravotníctva.
    • Ak zamestnanec bude pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19, je povinný postupovať podľa pokynov orgánu verejného zdravotníctva, t. j. prestane vykonávať prácu z domu z dôvodu, že ochorel, a ide o dočasnú pracovnú neschopnosť, pri ktorej mu vznikne nárok na nemocenské od sociálnej poisťovne; ak zamestnancovi obvodný lekár vystavil tzv. PN-ku, zamestnanec práce nevykonáva a zamestnávateľ mu počas pracovnej neschopnosti nemôže prideľovať prácu z domu.
    • Zamestnanci, ktorí neboli v kontaktne s osobou pozitívne testovaných, ani nemajú nariadenú karanténu, nie sú chorí avšak nemôžu vykonávať práce na pracovisku z dôvodu,  že škola je zatvorená, resp. je prerušené vyučovanie v škole, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. V tomto prípade zamestnanci môžu vykonávať prácu z domu, tzv. „home office" formou dištančného vzdelávania. Ak nie je možné vykonávať práce z domu podľa § 250b ods. 2 Zákonníka práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnancovi prináleží podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce 80% funkčného platu.
    • Ak dôvody na výkon práce z domácnosti (ako výnimka) pominuli - zmena v epidemiologickej situácii, zamestnanec je povinný vykonávať práce z dohodnutého miesta výkonu práce.
    • Ak zamestnanec zo subjektívnych dôvodov z obavy nákazy na ochorenie Covid-19 odmieta vykonávať prácu osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže:
     - zamestnávateľ sa môže dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka práce) alebo zamestnávateľ sa môže dohodnúť so zamestnancom na čerpaní pracovného voľna bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce alebo 
     - zamestnanec môže doniesť lekársky posudok, že dočasne nemôže vykonávať prácu (musela by sa ale preukázať dočasná nespôsobilosť na vykonávanie práce - PN).
     
     

    Červená fáza

    Základné odporúčania

    Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, alebo pracovníkmi, jedná sa o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a pracovníkmi) a po nariadení ÚVZ SR. Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platia nasledovné:

    V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov jednej triedy:

    • Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacej žiakov jednej triedy, odporúčame prerušiť vyučovanie v tejto triede a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Žiaci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
    • Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia triedy príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v každej triede a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.
     

    V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov z rozličných tried:

    • Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jednotlivých žiakov, odporúčame prerušiť vyučovanie v triedach týchto žiakov a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Žiaci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
    • Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia tried príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v celej škole a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.
     

    V prípade potvrdeného ochorenia u pedagogických alebo odborných zamestnancov

    • Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci sú v kontakte vždy len so žiakmi jednej triedy, prerušuje sa vyučovanie len u žiakov danej triedy. Zamestnanci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
    • V prípade ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci prichádzajú do kontaktu so žiakmi viacerých tried, prerušuje sa vyučovanie vo všetkých triedach ich kontaktu, po prípade sa preruší výchovno-vzdelávací proces v celej škole a zamestnanci ďalej postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
     

    V prípade potvrdených nepedagogických pracovníkov

    • Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
    • Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby vylúčenia príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, postupuje sa rovnakým spôsobom.
     

    Organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu

    Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy riaditeľ zváži po dohode s miestne príslušným RÚVZ:

    Dištančnú formu vzdelávania pre žiakov vylúčených zo štandardného výchovno-vzdelávacieho procesu.

    Okrem žiakov tried s nariadenou karanténou:

    • Žiakov prvého až štvrtého ročníka rozdelí riaditeľka základnej školy na triedy, v ktorých ich bude najviac 15. V prípade, ak nie je v možnostiach školy kapacitne zabezpečiť takúto veľkosť tried, tak platí nasledovné:
    • Prezenčné vyučovanie prebieha u žiakov prvého až štvrtého ročníka.
     

    Pre prezenčné vyučovanie nad rámec predchádzajúcej fázy platí:

    • Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými triedami.
    • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností je nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej triedy, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
     

    Pre školu bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole nezúčastní. Z tohto dôvodu základné školy majú možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto majú možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania.

    Pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú vyučovacieho procesu, škola zabezpečí vzdelávanie tak, ako je to pri ich neprítomnosti v štandardnom režime napr. pri chorobe, resp. podľa svojich možností.

     

    V Považskom Podhradí,  12.10.2020                   Mgr. Dagmar Chrabačková, riaditeľka školy

     
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk, ekonom@zspodhradpb.sk, pam@zspodhradpb.sk
   • +421 042 4326878, 0910350300, Ekonómka, PAM +42 0426 01 85 MŠ Pov. Podhradie 0424326760 MŠ Šebešťanová 0424326812
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica Považské Podhradie 169 017 04 Považská Bystrica
   • 42276641
   • zspp@zspodhradpb.sk
  • Prihlásenie