• Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica

    Pokyny  upravujúce podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na obdobie školského roku 2020/2021 vo veciach:

    • prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021,
    • podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.
     

    Cieľom pokynov  je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

    Pokyn rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“). Predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácii. V prípade, ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

    Škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do základnej školy

     Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

    Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

    Pri vstupe do budovy školy je každý povinný mať ochranné rúško a vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri hlavných vchodových dverách. 

     

    Zamestnanci školy

    • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania. Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 
    • Zabezpečia plynulú prevádzku základnej školy a školského klubu detí. 
    • Vykonávajú  ranný filter pri vstupe do základnej školy .
    • V prípade, že u dieťaťa alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje podľa usmernenia tohto materiálu, časť Oranžová a Červená fáza. 
    • Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.
    • Pedagogickí zamestnanci a prevádzkoví zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom  procese a vydávaní stravy. 
    • Školské kluby detí sa riadia usmerneniami tohto materiálu.
    • Škola pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyhradila miestnosť  - kabinet učebných pomôcok pri zadnom vchode budovy školy. 
     Ak bude do nej umiestnený žiak s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného prenosného ochorenia, následne po opustení miestnosti žiakom je dôkladne vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva) a vyvetraná.

     

    Zákonný zástupca

    • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
    • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
    • Do budovy školy rodičia nevstupujú, s výnimkou rodičov žiakov 1. ročníka len 02.09.2020.
    • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy  a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
    • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy zdravotný dotazníka a vyhlásenie o bezinfekčnosti alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomnévyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .
    • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

     

    Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

    • Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. 
    • Organizácia školy v prírode je možná len po odsúhlasení príslušným RÚVZ.

                                             

    Počas obdobia 2.9. – 14.9.

    • Neorganizuje sa hromadné otvorenie školského. 
    • Otvorenie šk. roku sa koná v kmeňových triedach bez účasti rodičov, s výnimkou prvého ročníka, ktoré je možné v sprievode zákonných zástupcov. 
    • Ranný školský klub je v prevádzke od 6:30 hod., činnosť ŠKD je pod dozorom triednych učiteliek v kmeňových triedach.
    • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter  s bezdotykovým meraním teploty, ktoré sa nikde nezapisuje ani neoznamuje, osoby s teplotou nad 37 ,1 "C (aj po opakovanom meraní) nebudú vpustené do školy alebo budú umiestnene do izolačky,
    • Žiaci nosia rúška všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, mimo svojej triedy. 
    • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
    •  Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít. 
    • Vyučovanie a prevádzka ŠKD sú v riadnom režime od 03.09.2020 bez spájania.
    • Do 14.09.2020 sa nespájajú žiaci tried na vyučovaní / ETV, NBV/
    • Organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy  alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.  Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri. 
    • Organizácia školy v prírode je možná len po odsúhlasení príslušným RÚVZ.
    • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
    • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
    • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
    • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 9. – 23. 9. 2020.

     

    Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

    Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. 

    Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim  k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

    • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
    • Škola sa uzamyká o 7:40 hod. Prípadným návštevám otvára budovu školy vždy len dospelá osoba, po jej odchode je povinnosť zamestnancov skontrolovať uzatvorenie dverí, aby sa zabránilo vstupu do školy cudzím osobám. Toto nariadenie platí počas celého šk. roku.
    • Ak je  výchovno – vyučovacia činnosť realizovaná mimo budovy školy, pedagogický zamestnanec je povinný si zobrať kľúč od budovy a otvoriť vchodové dvere pri návrate do školy. 
    • Minimalizuje sa zhromažďovanie osôb pred základnou školou. 
    • Pri vstupe do budovy je povinná dezinfekcia rúk  všetkých osôb a to dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri hlavnom vchode.
    • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomnévyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič.
    • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
    • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
    • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
    • Pedagogickí zamestnanci nosia rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
    • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. 
    • Organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. 
    • Ak to možnosti školy umožňujú, vyučovať  ucelené triedy v triedach a nestriedať pri výučbe miestnosti. 
    • Počas prestávok  medzi hodinami sa žiaci zdržiavajú v  triede pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri.
    • Pedagogickí zamestnanci opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel  pri kašľaní a kýchaní.
    • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď. 
    • Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk. 
    • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
    • Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
    • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
    • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
     

    Stravovanie

    • Stravovanie sa vykonáva obvyklým spôsobom, najlepšie tak, aby sa triedy nepremiešavali. 
    • Stravovanie len žiakov a zamestnancov školy bez stravovania cudzích stravníkov. 
    • Strava sa cudzím stravníkom vydáva len pri vchodových dverách.
    • Pokrmy vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si jedlo a pitie samé nedokladajú a neberú si ani príbory.
    • Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá.
    • Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.
     

    Pri podozrení na ochorenie

    • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.
    • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 
    • Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 
    • V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy tohto dokumentu.
     

    Pracovno-právne vzťahy

    • Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.
    • Ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže: 
     • sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky ( § 111 ods. 1 Zákonníka práce) alebo
     • ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.
     
     

    Oranžová fáza

    Základné odporúčania

    Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca z ochorenia COVID-19, či v prípade nariadenia ÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť školu a žiakov na prípadnú červenú fázu. Odporúča sa preto mobilizácia skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení. 

    Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. V prípade, že: 

    1. mieste príslušný RÚVZ oznámi škole podozrenie výskytu ochorenia u žiaka alebo zamestnanca  školy:
     • škola postupuje podľa nižšie uvedených krokov, čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.
    2. Zákonný zástupca  alebo zamestnanec oznámi po indikácii všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na ochorenie COVID-19:
     • v prípade ak RÚVZ neskontaktuje školu do 24 hodín, tak škola kontaktuje miestne príslušné RÚVZ a informuje o podozrení u žiaka/zamestnanca.
     • škola následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov, čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

     

    Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka

    Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár) alebo výsledkov jeho RT-PCR  testu vylúči zo školskej dochádzky úzke kontakty[1] žiaka (napr. spolužiaci v triede). 

    Ak je  podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

    • negatívny, výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, Z alebo všeobecný lekár pre deti a dorast ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom 
    • pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo výučby až do doby určenia postupu miestne príslušného RÚVZ. Ak  takto doteraz neboli vylúčení  žiaci celej triedy,  preruší sa školská dochádzka na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne príslušným RÚVZ. 
    • ak sa potvrdí 2 a viac  pozitívnych žiakov, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu. 
     

    Pri podozrení na ochorenie v prípade pedagogického a odborného zamestnanca

    Podozrivý zamestnanec nenavštevuje školu a školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ Z alebo všeobecným lekárom zamestnanca (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár alebo výsledkov jeho RT-PCR  testu  vylúči zo školskej dochádzky jeho úzke kontakty (napr. napríklad kolegov zdieľajúcich jednu pracovnú miestnosť). 

    Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

    • negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate zamestnanca do pracovného procesu.
    • pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ a prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.
     

    Pri podozrení na ochorenie v prípade nepedagogického zamestnanca.

    Podozrivý zamestnanec  nenavštevuje školské zariadenie a škola do usmernenia príslušným RÚVZ alebo všeobecným lekárom pracovníka (v prípade, ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár) alebo výsledkov jeho RT-PCR testu vylúči zo školskej dochádzky jeho úzke kontakty. V prípade zamestnanca stravovacieho zariadenia je nutné uzatvoriť zariadenie do určenia ďalšieho postupu miestne príslušného RÚVZ. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

    • negatívny, informuje zamestnávateľa a vylúčené úzke kontakty sa vracajú do práce. Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate zamestnanca do pracovného procesu 
    • pozitívny, informuje zamestnávateľa a situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ.
    • ak sa potvrdí viac pozitívne testovaných zamestnancov prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu. 
     

    Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo zamestnancom školy.

    • Škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 
     

    Pracovno-právne vzťahy

    • Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.  

    • Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade žiaka, pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý bol v úzkom kontakte s konkrétnym žiakom (vyučoval v príslušnej triede, vykonával výchovnú činnosť v príslušnom oddelení ŠKD, poskytoval špeciálnopedagogickú starostlivosť, výchovné poradenstvo, psychologické poradenstvo a pod.), odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ v uvedenom prípade ospravedlní neprítomnosť vyššie uvedeného zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho testu alebo usmernenia príslušným RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania alebo usmernením RÚVZ / všeobecným lekárom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. 

    • Pri podozrení na ochorenie Covid-19 v prípade zamestnanca (pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec alebo nepedagogický zamestnanec), tento zamestnanec odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ ospravedlní jeho neprítomnosť na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho testu alebo usmernenia RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania alebo usmernenia príslušným RÚVZ / všeobecným lekárom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Ak bolo testovanie pozitívne, zamestnávateľ postupuje v súlade s pokynmi RÚVZ. Ak RÚVZ nariadil „zamestnancovi“ domácu izoláciu, zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdeného negatívneho výsledku laboratórneho testu alebo usmernenia príslušným RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Ak v situácii, že došlo k podozreniu na ochorenie iného zamestnanca, iný zamestnanec zo subjektívnych dôvodov (nepodložená obava z nákazy) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže: 

     • dohodnúť sa so zamestnancom na čerpaní dovolenky v zmysle § 111 ods. 1 Zákonníka práce alebo
     • ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.
     
     

    Červená fáza

    Základné odporúčania

    Červená fáza nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR. 

    Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platia nasledovné: 

    V prípade potvrdeného žiaka:

    • Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viac žiakov, odporúčame prerušiť vyučovanie v triedach žiakov s potvrdeným ochorením COVID-19 a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

    • Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný  lekár všeobecnej starostlivosti. 
    • Po ukončení šetrenia miestne príslušného RÚVZ sa škola vracia do zelenej fázy.
     

    V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného zamestnanca

    • Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca.  Ďalej sa postupuje podľa usmernenia o miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika

    • Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti. 
     

    V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka

    • Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

     

    V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo pracovníkom

    • Škola čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ. 

     

    Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

    Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy riaditeľ zváži po dohode s miestne príslušným RÚVZ: 

    • Žiakov prvého až piateho ročníka rozdelí riaditeľ základnej školy na triedy, v ktorých ich bude najviac 15. V prípade, ak nie je v možnostiach školy kapacitne zabezpečiť takúto veľkosť tried, tak platí nasledovné: 
     • Prezenčné vyučovanie prebieha u žiakov prvého až piateho ročníka.
     • Vyučovanie žiakov druhého stupňa prebieha distančne.

    Pre prezenčné vyučovanie nad rámec predchádzajúcej fázy platí: 

    • Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými triedami. 
    • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností je nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej triedy, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.

    Pre školu bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole nezúčastní. Z tohto dôvodu má škola  možnosť autonómne koncipovať  štruktúru vyučovacieho 

    Žiaci, ktorí sa nezúčastnia  vyučovacieho procesu, škola zabezpečí vzdelávanie tak, ako je to pri ich neprítomnosti v štandardnom režime napr. pri chorobe, resp. podľa svojich možností. 

    Základná škola neorganizuje spoločné akcie – besiedky a iné hromadné podujatia,  školu v prírode, plavecké kurzy a viacdňové školské výlety.

    Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

    Nad rámec opatrení  zelenej a oranžovej fázy:

    • Pre žiakov zúčastňujúcich sa na prezenčnom vyučovaní nad rámec predchádzajúcej fázy platí: 
    • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter 
    • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy
    • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít vo všetkých priestoroch školy. 
    • Organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. 
    • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
    • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
    • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
    • Dezinfekcia rúk musí byť zabezpečená v každej triede a učebni.
     

    Pracovno-právne vzťahy

    • Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.
    • Počas prerušenia vyučovania zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť „zamestnancov“ na pracovisku s náhradou mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania negatívneho výsledku laboratórneho testu alebo usmernenia RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania alebo po usmernení RÚVZ / všeobecným lekárom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.
    • Ak sú výchova a vzdelávanie organizované ako dištančné, pedagogický zamestnanec zabezpečuje dištančné vzdelávanie formou práce z domu (home office) a patrí mu príslušný plat, pretože ide o riadne vykonávanie práce. Vykonávanie práce z domu je riadnym výkonom práce, resp. riadne plnenie pracovných povinností rovnako ako na pracovisku, len s rozdielom iného miesta výkonu práce, za ktorý zamestnancovi prináleží príslušný plat.  
    • Ak po obnovení vyučovania niektorý zamestnanec zo subjektívnych dôvodov (nepodložená obava z nákazy) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže: 
     • dohodnúť sa so zamestnancom na čerpaní dovolenky v zmysle § 111 ods. 1 Zákonníka práce alebo
     • ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.

     

     

     

     

     

     

    V Považskom Podhradí,  28.08.2020                   Mgr. Dagmar Chrabačková, riaditeľka školy

     

    [1] Úzke kontakty sú pre účely tohto dokumentu, v súlade s opatrením UVZ SR definované ako osoby, ktoré: 

    • mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút,
    • mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19,
    • boli v uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút
    • mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní), 
    • sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19,  a to až do vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • +421 042 4326878 0910350300
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica Považské Podhradie 169 017 04 Považská Bystrica
  • Prihlásenie