• História škôl v Považskom Podhradí

    Prvá škola, ktorá údajne stála  na nádvorí malého kaštieľa – Burgu, bola založená a postavená v roku 1808. Bola drevená a obyvatelia si ju museli sami vydržiavať. Predtým obec školu nemala. Chodili do nej i deti zo Šebešťanovej. Prvým učiteľom bol Alexander Kompánek, potom Ondrej Antol. Podľa ústneho podania od r.1854 do  r.1857 bol učiteľom - organistom Ján Ballay, po ňom Ján Soural, Ján Hros a potom Anton Skyčák. Tento tu pôsobil  44 rokov. Pochovaný je na tunajšom cintoríne. Bol učiteľom, organistom aj poštmajstrom. Za jeho  pôsobenia navštívil školu kanonik Jozef Michalík a uznal ju za nevyhovujúcu.

    Na jar 1898 v blízkosti farského úradu, bola postavená nová jednotriedna škola s bytom pre učiteľa, ktorý účinkoval aj ako organista. Vyučovací jazyk bol až do r.1898 slovenský. Od tej doby dával štát učiteľovi učiteľský  platobný doplnok ale žiadal, aby sa vyučovalo jazykom maďarským. Po slovensky sa mohlo prednášať iba náboženstvo. Slovenská reč sa opäť dostala do škôl až po prevrate v r.1918 - 1919. V roku 1929 - 1930  bola otvorená štátna škola v Šebešťanovej, čím sa uľahčila práca tunajších učiteľov. V roku 1931 bola škola rozšírená na dvojtriednu. Učilo tu niekoľko výpomocných učiteliek, potom manželský učiteľský pár Lukáč a Antónia Juríkovi. Po nich nastupuje r. 1934 Pavol Fükkö, ktorý pôsobil aj ako  organista a Melánia Fialová, správkyňa-učiteľka, ktorá tu učila do r. 1938. Pavol Fükö tu s kratšou prestávkou pôsobil do roku 1972.

    V terajšej budove školy sa začalo vyučovanie 1. septembra 1959.

    Budova bola postavená ako trojtriedna, v roku 1995 bola prestavbou vnútorných priestorov zriedená štvrtá trieda. Zlúčením Základnej školy v Považskom Podhradí, Materskej školy v Považskom Podhradí a Šebešťanovej, 1. septembra 2012 vznikol nový právny subjekt – Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica. Škola poskytuje predprimárne a primárne vzdelávanie pre deti a žiakov z Podvažia, Šebešťanovej, Považského Podhradia, Považskej Bystrice a priľahlých obcí. Výchovno – vyučovací proces je orientovaný na dieťa a žiaka, rešpektuje jeho osobné maximum a individuálne potreby. Za  prioritu vzdelávania považuje osvojenie si kľúčových kompetencií žiakov. Podporuje osobnostnú a sociálnu výchovu žiakov, ich zodpovednosť, sebadôveru, zmysel pre úctu, slušnosť a toleranciu. Vo vzdelávaní kladie dôraz na komunikáciu, kooperáciu, prácu s informáciami.

    Umožňuje efektívnu profesionálnu a premyslenú prácu učiteľov, ktorí vo svojej práci využívajú metódy modernej pedagogiky. Všetkým v škole vytvára zázemie, ktoré rozvíja tvorivosť a súčasne zohľadňuje individuálne možnosti. Organizácia riadenia školy funguje na princípoch tímovej spolupráce a kolektívnej zodpovednosti. Všetkým v škole:

    • vytvára zázemie ktoré rozvíja tvorivosť 
    • vytvára motivujúce a príjemné  školské prostredie
    • vytvára informačné prostredie –
    • vytvára podmienky pre ďalšie vzdelávanie 
    • zohľadňuje možnosti každého jednotlivca
    • rešpektuje zásady „zdravého učenia“
    • učí žiakov starať sa o svoje zdravie a prostredie v ktorom žijú 
    • zabezpečuje mimoškolské záujmové aktivity s cieľom rozvíjať záujmy žiakov a zmysluplné využitie voľného času
    • rešpektuje vzájomné potreby a záujmy školy a rodičov. 
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • Základná škola : 042/432 68 78, 0910 350 300,
   • Ekonomický úsek, PAM: 042/426 01 85
   • MŠ Považské Podhradie 042/432 67 60
   • MŠ Šebešťanová 042/432 6812
   • Školská jedáleň: 042/444 37 95
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica 01704 Považská Bystrica Slovakia
   • IČO: 42276641
  • Prihlásenie