• 1. Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica (ďalej len „škola“) je orgánom štátnej správy na úseku predškolských zariadení a základného školstva v Považskej Bystrici. Je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou na základe zriaďovacej listiny č. OSVŠaK/2043/2012/21698/QA1-A-10, ktorú vydalo Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica ako jej zriaďovateľ podľa § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 a 2 písm. b) a § 22 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zriaďovacia listina bola vydaná dňa 24. augusta 2012.

    2. Škola na základe tejto zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene ako samostatná právnická osoba a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Riadi sa platnou legislatívou Slovenskej republiky – Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a Vyhláškou č. 306/2008 o materskej škole.

    3. Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ školy, ktorý je oprávnený konať v mene školy vo všetkých veciach. Riaditeľa školy zastupuje v jeho neprítomnosti poverený pedagogický zamestnanec  školy v rozsahu  stanovenom organizačným poriadkom.

    Poslanie školy

    Základná škola s materskou školou poskytuje predprimárne a primárne vzdelanie. Pripravuje žiakov na bezproblémový prechod na nižšie sekundárne vzdelávanie. Základným poslaním a cieľom každého zamestnanca školy je všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a žiaka.

    Materská škola poskytuje predprimárne vzdelanie deťom spravidla vo veku tri až šesť    rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

    Škola umožňuje získať kompetencie najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie, občianske kompetencie a kultúrne kompetencie.

    Cieľom je vychovať a pre život pripraviť žiaka zručného, tvorivého, schopného úspešne pokračovať v ďalšom štúdiu.
    Za spoluúčasti všetkých vyučujúcich trvale venovať veľkú pozornosť začleneným žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

    Oblasť školského stravovania

    Škola v oblasti školského stravovania a sociálnej starostlivosti:

    1. zabezpečuje a poskytuje stravovanie tých žiakov školy a školských zariadení, ktorých rodičia na ich stravovanie pravidelne prispievajú,
    2. umožňuje stravovanie všetkým zamestnancov školy, ktorí sú so školou v pracovnom pomere v školskej jedálni,
    3. umožňuje pravidelný odber stravy pre dôchodcov s trvalým bydliskom v obci,
    4. dbá o zabezpečenie ostatnej sociálnej starostlivosti o zamestnancov v zmysle Zákonníka práce a ustanovení kolektívnej zmluvy. 
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
   • zspp@zspodhradpb.sk
   • Základná škola : 042/432 68 78, 0910 350 300,
   • Ekonomický úsek, PAM: 042/426 01 85
   • MŠ Považské Podhradie 042/432 67 60
   • MŠ Šebešťanová 042/432 6812
   • Školská jedáleň: 042/444 37 95
   • Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, 017 04 Považská Bystrica 01704 Považská Bystrica Slovakia
   • IČO: 42276641
  • Prihlásenie